224 θέσεις εργασίας με προκήρυξη ΑΣΕΠ στην Περιφέρεια Αττικής

Η περιφέρεια Αττικής ανακοινώνει την πρόσληψη με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, συνολικά
διακοσίων είκοσι τεσσάρων (224) ατόμων για την κάλυψη κατεπειγουσών και πρόσκαιρων αναγκών, λόγω εμφάνισης και διασποράς του κορωνοϊού COVID19.

Ειδικότητες: ΔΕ Διοικητικών Γραμματέων, ΔΕ Οδηγών, ΔΕ Τεχνικών, ΠΕ Διοικητικού –Οικονομικού, ΠΕ Γεωπόνων, ΠΕ Κτηνιάτρων, ΤΕ Διοικητικού -Λογιστικού, ΤΕ Εποπτών Δημόσιας Υγείας, ΤΕ Τεχνολόγων Τροφίμων.

Διαβάστε την προκήρυξη ΕΔΩ

Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να συμπληρώσουν την αίτησή τους – υπεύθυνη δήλωση, συνοδευόμενη από τα απαραίτητα δικαιολογητικά και να την υποβάλουν, αποκλειστικά ηλεκτρονικά στη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου του Τμήματος Προσωπικού Ιδιωτικού Δικαίου της Διεύθυνσης Ανθρώπινου Δυναμικού της Περιφέρειας Αττικής: [email protected]

Η προθεσμία υποβολής των αιτήσεων – υπεύθυνων δηλώσεων ορίζεται σε πέντε ημέρες, (υπολογιζόμενες ημερολογιακά) και αρχίζει από την επόμενη της ανάρτησης της ανακοίνωσης στο πρόγραμμα “ΔΙΑΥΓΕΙΑ” και στην ιστοσελίδα της Περιφέρειας Αττικής.

Κάθε υποψήφιος δικαιούται να υποβάλει μία μόνο αίτηση και για θέσεις μίας μόνο κατηγορίας προσωπικού (ΠΕ ή ΤΕ ή ΔΕ ή ΥΕ). Η σώρευση θέσεων διαφορετικών κατηγοριών προσωπικού σε μία ή περισσότερες αιτήσεις συνεπάγεται αυτοδικαίως σε κάθε περίπτωση ακύρωση όλων των αιτήσεων και αποκλεισμό του υποψηφίου από την περαιτέρω διαδικασία.

πηγή:protothema.gr

Ακολουθήστε το HappenedNow.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Διαβάστε ολες τις ειδήσεις μας στο Facebook Group και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις