Με ομόφωνη απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου συγκροτήθηκε η Δημοτική Επιτροπή Ισότητας Δήμου Ρήγα Φεραίου, η οποία αποτελείται από τα εξής μέλη: Την αντιδήμαρχο κα Βασιλική Παπανικολάου- Χατζοπούλου του Νικολάου, ως πρόεδρο της Επιτροπής, την κ. Κωνσταντία Βλασταρίδου, σύμβουλος Κοινότητας Κεραμιδίου, την κ. Καλλιόπη Μακρονάσιου, εκπαιδευτικό, την κ. Αδριανή Μητροπούλου, ψυχολόγο, την κ. Σμαράγδα Μαυριανού, φιλόλογο, την κ. Χασιώτη Αντωνία, την κ. Βιολντζή Δήμητρα, την κ. Ρηγώνη Αικατερίνη και την Τσαρούχα Αφροδίτη.

Η Επιτροπή σε συνεργασία με την αρμόδια υπηρεσία του δήμου συμμετέχει και υποστηρίζει την ένταξη της ισότητας των φύλων στις πολιτικές του Δήμου, εισηγείται και συμμετέχει στην εκπόνηση σχεδίων δράσης για την ισότητα των φύλων σε τοπικό επίπεδο, διατυπώνει προτάσεις και εισηγείται προς τα αρμόδια όργανα του δήμου τη λήψη των αναγκαίων μέτρων για την προώθηση της ουσιαστικής ισότητας των φύλων σε όλους τους τομείς της οικονομικής, πολιτικής και κοινωνικής ζωής, συνεργάζεται με την Περιφερειακή Επιτροπή Ισότητας των Φύλων, τις αρμόδιες, κατά περίπτωση, υπηρεσιακές μονάδες του δήμου και με δομές και συλλογικότητες που δραστηριοποιούνται στο πεδίο της προώθησης θεμάτων ισότητας των φύλων και δικαιωμάτων των γυναικών σε τοπικό επίπεδο και συνεργάζεται με τις δομές του Δικτύου της ανωτέρω Γενικής Γραμματείας για την πρόληψη και καταπολέμηση της βίας κατά των γυναικών, καθώς και με φορείς της κοινωνίας των πολιτών.

Έντυπη Έκδοση

e-thessalia.gr