Αντίστροφα μετρά ο χρόνος για τις τουριστικές επιχειρήσεις που επιθυμούν να αντλήσουν δωρεάν κρατικό χρήμα –με την μορφή επιχορηγήσεων– έως 3 εκατ. ευρώ, προκειμένου να υλοποιήσουν τα επενδυτικά τους σχέδια: Μέσω του προγράμματος «Ενίσχυση Τουριστικών Επενδύσεων» του Αναπτυξιακού Νόμου 4887/2022 έχουν τη δυνατότητα να ιδρύσουν, να επεκτείνουν και να ανακαινίσουν ολόκληρες ξενοδοχειακές μονάδες ή ακόμη και οργανωμένες κατασκηνώσεις (camping).

Γράφει ο Βαγγέλης Δουράκης

Η προθεσμία για την υποβολή των αιτήσεων λήγει αύριο 5 Δεκεμβρίου και οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να διεκδικήσουν τις επιχορηγήσεις μέσω του Πληροφοριακού Συστήματος Αναπτυξιακών Νόμων (ΠΣ.-Αν), στην ηλεκτρονική διεύθυνση https://opsan.mindev.gov.gr.

Ο συνολικός προϋπολογισμός του καθεστώτος για το τρέχον έτος διαμορφώνεται σε 150 εκατ. ευρώ, εκ των οποίων 75 εκατ. αφορούν στο είδος ενίσχυσης της φορολογικής απαλλαγής, σύμφωνα με το enikonomia.gr.

 

Ποια είναι τα ποσά των επιχορηγήσεων

Τα υπόλοιπα 75 εκατ. ευρώ αφορούν στα είδη ενίσχυσης της επιχορήγησης, της επιδότησης χρηματοδοτικής μίσθωσης και της επιδότησης του κόστους της δημιουργούμενης απασχόλησης και προέρχονται από τον Προϋπολογισμό Δημοσίων Επενδύσεων του Υπουργείου Ανάπτυξης και Επενδύσεων.

Τα κατώτερα ποσά χορηγούμενων ενισχύσεων αρχίζουν από 100.000 € για τις πολύ μικρές επιχειρήσεις και τα ανώτατα ποσά χορηγούμενων ενισχύσεων φτάνουν και τα 3.000.000 € για τις ΜΜΕ και για όλα τα είδη ενισχύσεων
Η ενίσχυση διαμορφώνεται σε έως 5.000.000 € για τις μεσαίες και μεγάλες επιχειρήσεις και μόνο για το είδος της φορολογικής απαλλαγής

Προϋποθέσεις για ένταξη επενδυτικών σχεδίων

Τα επενδυτικά σχέδια που υποβάλλονται πρέπει να αφορούν μια και μόνο Περιφερειακή Ενότητα, να έχουν ολοκληρωμένο χαρακτήρα αρχικής επένδυσης και ειδικότερα να πληρούν μια από της ακόλουθες προϋποθέσεις:

 • Δημιουργία νέας μονάδας.
 • Επέκταση της δυναμικότητας υφιστάμενης μονάδας
 • Διαφοροποίηση σε προϊόντα υπηρεσίες που δεν έχουν παρασχεθεί από αυτή
 • Θεμελιώδης αλλαγή του συνόλου της παραγωγικής διαδικασίας υφιστάμενης μονάδας.

Οι κρατικές ενισχύσεις χορηγούνται μέσω του εν λόγω καθεστώτος, μόνο εφόσον ο δικαιούχος έχει υποβάλει γραπτή αίτηση υπαγωγής σε καθεστώς ενίσχυσης πριν από την έναρξη των εργασιών του επενδυτικού σχεδίου.

Οι επιλέξιμες δαπάνες περιφερειακών ενισχύσεων αθροιστικά δεν μπορούν να υπερβαίνουν το 60% του συνόλου των ενισχυόμενων δαπανών περιφερειακού χαρακτήρα. Ο συντελεστής αυτός διαμορφώνεται στο 80% για επενδυτικά σχέδια που υλοποιούνται σε κτίρια, τα οποία είναι χαρακτηρισμένα ως διατηρητέα.
Για της ΜμΕ, οι ενισχυόμενες δαπάνες για άυλα στοιχεία ενεργητικού δεν μπορούν να υπερβούν το 50% του συνόλου των ενισχυόμενων δαπανών περιφερειακών ενισχύσεων.

Ποιες δαπάνες δεν χρηματοδοτούνται

Οι μη επιλέξιμες δαπάνες, είναι:

 • Τα λειτουργικά έξοδα της επένδυσης.
 • Η αγορά επιβατικών αυτοκινήτων έως έξι (6) θέσεων.
 • Η αγορά οικοπέδων, γηπέδων και αγροτεμαχίων.
 • Η εισφορά στο εταιρικό κεφάλαιο ακινήτων. μηχανημάτων και λοιπών πάγιων στοιχείων.
 • Η ανέγερση ή επέκταση κτιριακών εγκαταστάσεων επί γηπέδου που δεν ανήκει κατά κυριότητα στον φορέα της επένδυσης ή έχει μισθωθεί για τουλάχιστον 15ετία από την έγκριση της επένδυσης.

Ποιο είναι όμως το ύψος και ο τύπος των ενισχύσεων;

 • Επιχορήγηση ως 80% της μέγιστης έντασης ενίσχυσης των περιφερειακών δαπανών, αναλόγως της περιφερειακής ενότητας και της ιδιαιτερότητας της περιοχής επένδυσης (ορεινή, ακριτική, νησιωτική, με μεταναστευτικές ροές, κ.λ.π.)
 • Επιδότηση χρηματοδοτικής μίσθωσης (leasing) ως 100% της μέγιστης έντασης ενίσχυσης των περιφερειακών δαπανών, αναλόγως της περιφερειακής ενότητας και της ιδιαιτερότητας της περιοχής επένδυσης (ορεινή, ακριτική, νησιωτική, με μεταναστευτικές ροές, κ.λ.π.)
 • Επιδότηση του κόστους της δημιουργούμενης απασχόλησης ως 100%, η οποία συνίσταται στην κάλυψη από το Δημόσιο μέρους του μισθολογικού κόστους των νέων θέσεων εργασίας που δημιουργούνται και συνδέονται με το επενδυτικό σχέδιο και για τις οποίες δεν λαμβάνεται καμία άλλη κρατική ενίσχυση
 • Φορολογική απαλλαγή ως 90%, η οποία συνίσταται στην απαλλαγή από την καταβολή φόρου εισοδήματος επί των πραγματοποιούμενων προ φόρου κερδών

Στο 25% του ενισχυόμενου κόστους του επενδυτικού σχεδίου δεν πρέπει να περιλαμβάνεται κρατική ενίσχυση, δημόσια στήριξη ή παροχή. Μη επιλέξιμοι δικαιούχοι είναι οι ατομικές επιχειρήσεις και φυσικά πρόσωπα.

Τα επιλέξιμα επενδυτικά σχέδια

Ποια είναι όμως τα επιλέξιμα επενδυτικά σχέδια;

 • ίδρυση ή επέκταση ξενοδοχειακών μονάδων τεσσάρων (4)τουλάχιστον αστέρων,
 • εκσυγχρονισμός ολοκληρωμένης μορφής ξενοδοχειακών μονάδων που ανήκουν ή αναβαθμίζονται σε κατηγορία τριών (3) τουλάχιστον αστέρων, μετά πενταετία από την έναρξη λειτουργίας της μονάδας ή από την ημερομηνία ολοκλήρωσης της προηγούμενης επένδυσης εκσυγχρονισμού ολοκληρωμένης μορφής της μονάδας, καθώς και εκσυγχρονισμό μη κύριων τουριστικών καταλυμάτων, εφόσον αναβαθμίζονται σε κατηγορία τριών (3) τουλάχιστον αστέρων,
 • επέκταση και εκσυγχρονισμός ολοκληρωμένης μορφής ξενοδοχειακών μονάδων που έχουν διακόψει τη λειτουργία τους, με την προϋπόθεση ότι στο διάστημα διακοπής δεν έχει γίνει αλλαγή χρήσης του κτιρίου και ότι, μέσω της επέκτασης ή του εκσυγχρονισμού ολοκληρωμένης μορφής αναβαθμίζονται σε κατηγορία τεσσάρων (4) τουλάχιστον αστέρων,
 • ίδρυση, επέκταση και εκσυγχρονισμό ολοκληρωμένης μορφής τουριστικών οργανωμένων κατασκηνώσεων (camping), τα οποία ανήκουν ή αναβαθμίζονται σε κατηγορία τριών (3) τουλάχιστον αστέρων,
 • ίδρυση και εκσυγχρονισμός ολοκληρωμένης μορφής ξενοδοχειακών μονάδων εντός χαρακτηρισμένων παραδοσιακών ή διατηρητέων κτιρίων, τα οποία ανήκουν ή αναβαθμίζονται σε κατηγορία τριών (3) τουλάχιστον αστέρων
 • ίδρυση, επέκταση και εκσυγχρονισμός σύνθετων τουριστικών καταλυμάτων, που κατατίθενται ως ενιαία σχέδια, μη περιλαμβανομένων των προς μεταβίβαση ή μακροχρόνια μίσθωση κτιρίων και εγκαταστάσεων,
 • ίδρυση και εκσυγχρονισμός μη κύριων τουριστικών καταλυμάτων, εφόσον, φέρουν διακριτικό τίτλο «ξενώνας φιλοξενίας», κατατάσσονται σε κατηγορία πέντε (5) κλειδιώνκαι διατηρούν ελάχιστο αριθμό είκοσι (20) ενοικιαζόμενων δωματίων,
 • ίδρυση, επέκταση και εκσυγχρονισμός ξενοδοχείων συνιδιοκτησίας (condo hotels).
 • Επενδυτικά σχέδια που ενισχύονται βάσει του καθεστώτος επιτρέπεται να υπαχθούν σε άλλο καθεστώς ενισχύσεων ή καθεστώς ενισχύσεων «ήσσονος σημασίας» (de minimis) ή να δανειοδοτηθούν με δάνεια που ενέχουν στοιχεία κρατικής στήριξης, δίχως υπέρβαση της έντασης της ενίσχυσης, όπως αυτή ορίζεται στην παρ. 9 του άρθρου 4 του ν. 4887/2022 ή των ποσών της ενίσχυσης που ορίζονται στον Γενικό Απαλλακτικό Κανονισμό (Γ.Α.Κ.) και στους Κανονισμούς «ήσσονος σημασίας» (de minimis) ή στην οικεία απόφαση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής.

enikos.gr

Ακολουθήστε το HappenedNow.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Διαβάστε ολες τις ειδήσεις μας στο Facebook Group και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις