Τέλος στις διαμάχες εντός των πολυκατοικιών. Τι προβλέπει ο νόμος.

Νόμος του κράτους είναι πλέον η ρύθμιση του υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας που κατατέθηκε στη Βουλή και βγήκε σε δημόσια διαβούλευση, για τις αλλαγές στα ασανσέρ στις πολυκατοικίες που βάζει τέλος στις διαμάχες εντός των πολυκατοικιών σχετικά με την εγκατάσταση ανελκυστήρα.

Ο νόμος προβλέπει ότι σε νομίμως υφιστάμενα κτίρια που δεν διαθέτουν ανελκυστήρα και κατά τον χρόνο ανέγερσης τους δεν ήταν υποχρεωτική η κατασκευή του επιτρέπεται, κατά παρέκκλιση των διατάξεων του παρόντος και των ειδικών όρων δόμησης της περιοχής, κατασκευή ανελκυστήρα ή άλλων μηχανικών μέσων κάλυψης υψομετρικών διαφορών και του χώρου πρόσβασης σ’ αυτά, με απαραίτητη προϋπόθεση τη σύνταξη ή ενημέρωση της Ταυτότητας Κτιρίου.

Για διατηρητέα κτίρια και παραδοσιακούς οικισμούς απαιτείται η σύμφωνη γνώμη του Συμβουλίου Αρχιτεκτονικής.

Όπου η προσαρμογή του κτιρίου είναι υποχρεωτική, αν απαιτείται η κατασκευή ανελκυστήρα ή άλλων μηχανικών μέσων κάλυψης υψομετρικών διαφορών και του χώρου πρόσβασης σ’ αυτά, η κατασκευή αυτών είναι υποχρεωτική, χωρίς τη συναίνεση της πλειοψηφίας των συνιδιοκτητών με δαπάνες του υπόχρεου ή των υπόχρεων, κατά παρέκκλιση κάθε διάταξης και κανονισμού, συμπεριλαμβανομένου του Κανονισμού του κτιρίου.

Αν δεν είναι υποχρεωτική η προσαρμογή του κτιρίου, η κατασκευή ανελκυστήρα είναι δυνατή χωρίς τη συναίνεση της πλειοψηφίας των συνιδιοκτητών, με απόφαση της Κεντρικής Επιτροπής Προσβασιμότητας που εκδίδεται μετά από αίτηση του ενδιαφερόμενου, η οποία συνοδεύεται από αποδεδειγμένη πρόσκληση διατύπωσης απόψεων των λοιπών συνιδιοκτητών προς την Κεντρική Επιτροπή Προσβασιμότητας.

Αντίστοιχα σε νομίμως υφιστάμενα κτίρια κατοικίας που δεν διασφαλίζουν προσβασιμότητα σε άτομα με αναπηρία και μειωμένη κινητικότητα, επιτρέπεται, κατά παρέκκλιση κάθε διάταξης και κανονισμού, συμπεριλαμβανομένου του Κανονισμού πολυκατοικίας, η τοποθέτηση διάταξης (ράμπας ή αναβατορίου), που διασφαλίζει την πρόσβαση στα άτομα αυτά από το πεζοδρόμιο στους εξωτερικούς κοινόχρηστους χώρους, καθώς και στους λοιπούς εσωτερικούς κοινόχρηστους χώρους του ισογείου και των λοιπών ορόφων υπέρ και υπό αυτό, εφόσον διαμένουν ως ιδιοκτήτες ή ένοικοι στα παραπάνω κτίρια, με απαραίτητη προϋπόθεση την εξασφάλιση της ασφάλειας των χρηστών, τη σύνταξη ή ενημέρωση της Ταυτότητας Κτιρίου και την κάλυψη των εξόδων κατασκευής από τα ενδιαφερόμενα άτομα.

Η τοποθέτηση αναβατορίου για την κάλυψη υψομετρικών διαφορών υπέρ του ενός ορόφου γίνεται βάσει τεχνικής μελέτης και ως προς μεν τη διαστασιολόγηση ακολουθεί τις τεχνικές οδηγίες προσαρμογής υφιστάμενων κτιρίων και υποδομών, ως προς δε τη διαδικασία τοποθέτησης, αδειοδότησης και συντήρησης, ισχύουν τα αντίστοιχα που αφορούν σε ανελκυστήρες και απαιτείται πρακτικό της Γενικής Συνέλευσης της πολυκατοικίας με πλειοψηφία του 51% του συνόλου των ψήφων.

Παράταση στην προθεσμία καταχώρισης ανελκυστήρων

Υπενθυμίζεται ότι με Κοινή Υπουργική Απόφαση με αριθμ. 125021 που δημοσιεύτηκε στο ΦΕΚ 7388Β /27.12.2023 και υπέγραψαν οι Υφυπουργοί Περιβάλλοντος και Ενέργειας Ανάπτυξης ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΤΑΓΑΡΑΣ και Ανάπτυξης ΑΝΝΑ ΜΑΝΗ, παρατάθηκε η προθεσμία καταχώρισης των εγκατεστημένων ανελκυστήρων εντός της οποίας οι ιδιοκτήτες ή οι διαχειριστές ή οι νόμιμοι εκπρόσωποι τους υποχρεούνται να έχουν ολοκληρώσει την προβλεπόμενη διαδικασία καταχώρισης των εγκατεστημένων ανελκυστήρων των κτιρίων τους, παρατείνεται μέχρι και την 31 Δεκεμβρίου 2024.

Με το άρθρο 52 του Νόμου 4961/2022 (τροποποίηση άρθρου 11Α ν. 3982/2011) συστήνεται Ενιαίο Μητρώο Ανελκυστήρων, υπό την εποπτεία της Γενικής Γραμματείας Βιομηχανίας, το οποίο θα ενεργοποιηθεί όταν εκδοθεί η προβλεπόμενη ΚΥΑ, στο οποίο θα καταχωρίζονται όλοι οι εγκατεστημένοι ανελκυστήρες, ανεξαρτήτως του έτους κατασκευής ή εγκατάστασής τους με αίτηση του ιδιοκτήτη ή του διαχειριστή ή του νόμιμου εκπροσώπου τους.

Συγκεκριμένα στο άρθρο 11Α του ν. 3982/2011 (Α’ 143) επέρχονται οι εξής αλλαγές: α) στην παρ. 1 προστίθεται δεύτερο εδάφιο, β) στην παρ. 2 προστίθεται δεύτερο εδάφιο και το άρθρο 11Α διαμορφώνεται ως εξής:

«Άρθρο 11Α

Ενιαίο Μητρώο Ανελκυστήρων

1. Συστήνεται Ενιαίο Μητρώο Ανελκυστήρων, υπό την εποπτεία της Γενικής Γραμματείας Βιομηχανίας, στο οποίο καταχωρίζονται όλοι οι εγκατεστημένοι ανελκυστήρες, ανεξαρτήτως του έτους κατασκευής ή εγκατάστασής τους με αίτηση του ιδιοκτήτη ή του διαχειριστή ή του νόμιμου εκπροσώπου τους. Για την τήρηση του Ενιαίου Μητρώου Ανελκυστήρων δύναται να χρησιμοποιείται τεχνολογία αλυσίδας συστοιχιών ή άλλη τεχνολογία κατανεμημένου καθολικού (Τ.Κ.Κ.).

2. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Ανάπτυξης και Επενδύσεων και Ψηφιακής Διακυβέρνησης καθορίζονται ο τρόπος συγκρότησης και τήρησης του εν λόγω Μητρώου, ο τρόπος εισαγωγής δεδομένων με πρόβλεψη υποχρεώσεων για όλους τους εμπλεκόμενους με τη λειτουργία των ανελκυστήρων φορείς, ο χρόνος έναρξης της λειτουργίας του, ο τρόπος της δημοσιοποίησής του, ο τρόπος εισαγωγής των κατά περίπτωση προβλεπόμενων δικαιολογητικών, η μεταφορά των στοιχείων από το μητρώο του άρθρου 3 της υπ’ αρ. οικ. Φ.Α./9.2/οικ.28425/2008 κοινής απόφασης των Υπουργών Οικονομίας και Οικονομικών και Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημοσίων Έργων και του Υφυπουργού Ανάπτυξης (Β’ 2604), ο χρόνος παύσης λειτουργίας του τελευταίου, καθώς και κάθε άλλο σχετικό ζήτημα. Με όμοια απόφαση δύναται να καθορίζονται οι λεπτομέρειες χρήσης της τεχνολογίας αλυσίδας συστοιχιών ή άλλης τεχνολογίας κατανεμημένου καθολικού (Τ.Κ.Κ.) για την τήρηση του ανωτέρω Μητρώου και κάθε άλλη συναφής λεπτομέρεια.

3. Μέχρι την έναρξη λειτουργίας του Ενιαίου Μητρώου Ανελκυστήρων, εφαρμόζεται η παρ. 1 του άρθρου 3 της υπ’ αρ. οικ. Φ.Α./9.2/οικ.28425/2008 κοινής υπουργικής απόφασης, τα μητρώα της οποίας καταργούνται από τον χρόνο που θα οριστεί στην κοινή απόφαση της παρ. 2.

4. Η τεχνική υποστήριξη ή/και η διαχείριση, που αφορά στη λειτουργία, συντήρηση και αναβάθμιση του Ενιαίου Μητρώου Ανελκυστήρων δύναται να ανατίθεται με απόφαση του αρμοδίου οργάνου του Υπουργείου Ανάπτυξης και Επενδύσεων σε νομικό πρόσωπο δημοσίου ή ιδιωτικού δικαίου εντός των φορέων της Γενικής Κυβέρνησης, που διαθέτει σχετική εμπειρία».

dnews.gr

Φωτογραφία: pexels

Ακολουθήστε το HappenedNow.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Διαβάστε ολες τις ειδήσεις μας στο Facebook Group και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις