Óôï ðëáßóéï ôçò áíáâÜèìéóçò ôïõ åðé÷åéñçóéáêïý óôüëïõ ËÓ-ÅË.ÁÊÔ., ç ¸íùóç ÅëëÞíùí Åöïðëéóôþí (ÅÅÅ), ìÝóù ôçò åôáéñåßáò êïéíùíéêÞò ðñïóöïñÜò “ÓÕÍ-ÅÍÙÓÉÓ”, áðïöÜóéóå ôçí äùñåÜ óôï Ëéìåíéêü Óþìá – ÅëëçíéêÞ ÁêôïöõëáêÞ, ðÝíôå (05) ¶êáìðôùí Ðíåõóôþí Óêáöþí (R.I.B.) ìå äéêáßùìá ðñïáßñåóçò ãéá åðéðëÝïí ðÝíôå (05) óêÜöç, ðñïò åíßó÷õóç ôïõ öïñÝá. Ôá õðü äùñåÜ óêÜöç åßíáé ôýðïõ Leiftur 1100 Cabin Patrol ôçò åôáéñåßáò RAFNAR, éóëáíäéêÞò ó÷åäßáóçò êáé åëëçíéêÞò êáôáóêåõÞò. Ôï ïëéêü ìÞêïò ôïõò áíÝñ÷åôáé óôá 11,55 ìÝôñá, öÝñïõí äýï (02) åîùëÝìâéïõò êéíçôÞñåò óõíïëéêÞò éððïäýíáìçò 900 ßððùí ìå äõíáôüôçôá åðßôåõîçò ìåãÜëùí ôá÷õôÞôùí. ¸÷ïõí ìåãÜëç åõåëéîßá, äõíáôüôçôá ðñïóáñìïãÞò âáñÝùò ïðëéóìïý, öÝñïõí êëåéóôü ÷þñï äéáêõâÝñíçóçò ìå áíôéâáëëéóôéêÞ ðñïóôáóßá êáé óõóôÞìáôá åðéêïéíùíéþí - åðéôÞñçóçò ôåëåõôáßáò ôå÷íïëïãßáò, åíþ ç ó÷åäßáóÞ, åðéôñÝðåé ôçí ðëåýóç êÜôù áðü äýóêïëåò êáéñéêÝò óõíèÞêåò.

Άνδρος: Τραυματισμός 15χρονου από ταχύπλοο

28

Απογειώθηκε ελικόπτερο της Πολεμικής Αεροπορίας για την παραλαβή του και τη μεταφορά του στην Ελευσίνα

Τραυματισμός ενός 15χρονου παιδιοιύ από ταχύπλοο σκάφος σημειώθηκε νωρίτερα στην παραλία της Άνδρου, «Της Γριάς το πήδημα».

Σύμφωνα με όσα αναμεταδίδει ο ΣΚΑΪ, όπως ανακοίνωσε το λιμενικό απογειώθηκε ελικόπτερο της Πολεμικής Αεροπορίας για την παραλαβή του παιδιού και την άμεση μεταφορά του στην Ελευσίνα.

newsbeast.gr

Ακολουθήστε το HappenedNow.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Διαβάστε ολες τις ειδήσεις μας στο Facebook Group και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Αν σας άρεσε το άρθρο

Κάνετε Like